PRIVACY POLICY

Privacybeleid op grond van art. 13 van de GDPR 679/2016

 1. Eigenaar van de verwerking van de persoonsgegevens.

  CIEFFE SRL (Hierna alleen aangeduid als Data Controller), gevestigd te via di Rocchette Snc - 58043 Castiglione Della Pescaia (GR), tel +390564941092, eigenaar van de behandeling van persoonsgegevens verzameld via de Site. Data Controller stelt zelfstandig de doeleinden en de verwerkingsmethodes vast.

  E-mailadres:info@baiaazzurra.it

 2. Plaats van de gegevensverwerking

  De belangrijkste verwerking verbonden met webdiensten van deze website vinden plaats in ITALIE.

 3. Veiligheid en verwerkingsmethoden

  Zoals vereist op grond van art. 32 AVG vindt de verwerking van persoonsgegevens plaats met behulp van geautomatiseerde middelen die geschikt zijn om een veiligheidsniveau te garanderen dat passend is voor het risico. De communicatie van en naar de serverweb vindt plaats met veilige communicatieprotocollen met TLS/SSL coderingsalgoritmen.

  De verwerkingsverantwoordelijke neemt de juiste maatregelen om de toegang, de verspreiding, de wijziging of de niet geautoriseerde vernietiging van de persoonsgegevens te beletten. De verwerking vindt plaats met computers en/of telematische hulpmiddelen met organisatorische maatregelen en logica strikt verbonden met de aangegeven doeleinden. Naast de verwerkingsverantwoordelijke kunnen in enkele gevallen ook andere personen betrokken bij de organisatie van deze website toegang hebben tot de gegevens (administratief, commercieel of marketingpersoneel, juridisch, of systeembeheerpersoneel), of externe personen (zoals leveranciers van technische diensten van derden, postkoeriers, hosting providers, computerbedrijven, communicatiebureaus) die ook, indien nodig, als verwerker kunnen worden aangesteld door de verwerkingsverantwoordelijke. De bijgewerkte lijst van de verwerkers mag altijd worden opgevraagd door de verwerkingsverantwoordelijke.

 4. Waarom verzamelen wij uw gegevens?

  Wij gebruiken uw informatie om onze diensten te kunnen verlenen, bijvoorbeeld om u informatieverzoeken/offertes/boekingen bij door u gekozen toeristische accommodaties te verzenden, om u arrangementen voor vakanties en/of toeristische accommodaties aan te bieden, u op de hoogte te houden van de beste aanbiedingen en/of nieuws over de wereld van vakantie in de buitenlucht. De gegevensverzameling vindt plaats als een van de volgende voorwaarden bestaat:

  • de gebruiker heeft zijn toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden;
  • de verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract met de gebruiker en/of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen;
  • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen;
  • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de gebruiker.
  • De gegevens zijn noodzakelijk voor de technische werking van de site en/of voor anonieme statistische functies


  Het is hoe dan ook altijd mogelijk de Verwerkingsverantwoordelijke te vragen om de concrete juridische basis van elke verwerking en in het bijzonder te specificeren of de verwerking gebaseerd zal zijn op de wet, voorzien van een contract of noodzakelijk voor het sluiten van een contract.
 5. Soorten verwerkte gegevens

  Navigatiegegevens
  Onder de gegevens verzameld door deze website, op autonome wijze of via derden, bevinden zich: Cookies en gebruiksgegevens. Deze informatie wordt niet verzameld om in verband te worden gebracht met geïdentificeerde belanghebbenden, maar kan door verwerking ervan en associatie met gegevens die in het bezit zijn van derden, de identificatie van gebruikers mogelijk maken. Deze gegevens worden verzameld om er anonieme statistische informatie over het gebruik van de site uit te verkrijgen, om de juiste werking ervan te controleren en in enkele gevallen door wettelijke verplichtingen. Deze categorie gegevens omvat de IP-adressen identificeerbaar van de browser (user agent), URI-adressen (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde bronnen, het tijdstip van de aanvraag, de methode die wordt gebruikt om de aanvraag bij de server in te dienen, de numerieke code waarmee de status van de reactie van de server wordt aangegeven (bijvoorbeeld succesvol, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de computeromgeving. Wij verwijzen naar de specifieke sectie in dit document voor gedetailleerde informatie over het gebruik en de verzameling van Cookies en gebruiksgegevens.

  Vrijwillig door de gebruiker verstrekte gegevens
  Om enkele diensten via de website af te geven kan het invoeren van bepaalde identificatiegegevens worden gevraagd, zoals naam, achternaam, telefoonnummer, e-mail en bepaalde andere soorten gegevens. De verplichte of facultatieve aard van het verstrekken van de gegevens wordt per keer gespecificeerd - met verwijzing naar de gevraagde gegevens - op de formulieren voor de gegevensverzameling en de verplichte informatie worden gemarkeerd met een sterretje (*). Als u weigert de als verplicht aangeduide gegevens te verstrekken, is het onmogelijk het hoofddoel van de verzameling van specifieke gegevens te bereiken: een dergelijke weigering kan het bijvoorbeeld onmogelijk maken een aanvraag of aankoop te voltooien, een koopcontract van het gekozen product uit te voeren of andere diensten mogelijk te maken op de site (zoals assistentie, contracten met de klantenservice, versturen van e-mail, gebruik van specifieke functies van de site). De volledige details van elk type van verzamelde gegevens worden verstrekt in de speciale onderdelen van dit privacybeleid of door middel van specifieke informatieteksten die worden weergegeven voordat de gegevens worden verzameld. In gevallen waarin deze website bepaalde gegevens als facultatief aangeeft, staat het de gebruikers vrij om dergelijke gegevens niet mee te delen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van de dienst of voor de werking ervan. Gebruikers die twijfelen over de vereiste gegevens worden aangemoedigd om contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke.

  De facultatieve aard van het verstrekken van de gegevens
  Afgezien van de navigatiegegevens staat het de gebruiker vrij om de persoonlijke gegevens te verstrekken die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de diensten die via de site worden aangeboden. Het niet verstrekken van gegevens met betrekking tot de met een sterretje gemarkeerde (verplichte) velden maakt het onmogelijk om van de dienst gebruik te maken. De gebruiker neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de persoonsgegevens van derden die via deze Website zijn verkregen, gepubliceerd of gedeeld en garandeert dat hij het recht heeft deze te communiceren of te verspreiden, en ontheft de verwerkingsverantwoordelijke van elke aansprakelijkheid jegens derden.

 6. Bewaartermijn van persoonsgegevens

  De gegevens worden verwerkt en bewaard voor de tijd die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en daarna nog voor een periode van 24 maanden. Indien de gevraagde informatie onderworpen is aan economische en fiscale rapporteringsdoeleinden (bv. onlinetransactie), voor een periode van 10 jaar. Deze aanwijzingen gelden in het algemeen voor alle gegevens die door de site worden verwerkt, met uitzondering van de verwerking met uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker, waarbij een andere bewaartermijn wordt aangegeven.

  Wat betreft de technische gegevens die door de site worden beheerd, zoals cookies, wordt de opslagperiode bepaald door de technische kenmerken van de cookies zelf en aangegeven in de specifieke sectie.
 7. Welke informatie over u verzamelen wij online

  Het communiceren van uw persoonlijke gegevens aan Data Controller, op de verschillende manieren waarop deze zijn verzameld op onze Site, zou onmisbaar kunnen zijn om het nagestreefde resultaat te bereiken.

  De verplichte of facultatieve aard van het verstrekken van de gegevens wordt per keer gespecificeerd - met verwijzing naar de gevraagde gegevens - op de formulieren voor de gegevensverzameling en de verplichte informatie worden gemarkeerd met een sterretje (*).

  Als u weigert de als verplicht aangeduide gegevens te verstrekken, is het onmogelijk het hoofddoel van de verzameling van specifieke gegevens te bereiken: een dergelijke weigering kan het bijvoorbeeld onmogelijk maken een aanvraag of aankoop te voltooien, een koopcontract van het gekozen product uit te voeren of andere diensten mogelijk te maken op de site (zoals assistentie, contracten met de klantenservice, versturen van e-mail, gebruik van specifieke functies van de site).

  Het verstrekken van extra gegevens, anders dan de gegevens aangemerkt als verplicht, is facultatief en een weigering tot het verstrekken van die gegevens heeft geen enkel gevolg voor wat betreft de hoofddoelstellingen van de verzameling (over het gebruik van de website en de diensten ervan, bijvoorbeeld).

  U heeft de mogelijkheid aan Data Controller alle details te vragen over uw persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn.

 8. Hoe gebruiken wij uw informatie

  De verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt voornamelijk geleid door middel van computersystemen en elektronische apparatuur door Data Controller en derde partijen, met zorg geselecteerd vanwege hun betrouwbaarheid en competentie, voor het verrichten van de essentiële handelingen om de doeleinden te bereiken die strikt verbonden zijn met het gebruik van de site, de diensten ervan en de online verkoop van producten via de site.

  In het algemeen worden de gegevens behandeld voor de hierna genoemde doeleinden:

  1. de aanvraag van informatie en/of boekingen;
  2. de inschrijving voor specifieke diensten, zoals bijvoorbeeld een nieuwsbrief;
  3. het versturen van informatieve en promotionele berichten, ook van commerciële aard, van reclamemateriaal en/of aanbiedingen van zaken en diensten;
  4. marktonderzoeken, economische en statistische analyses.

  De activiteiten genoemd onder b), c) en d) zijn onderworpen aan uw uitdrukkelijke toestemming en kunnen worden verricht met elk middel, waaronder, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot, post, internet, telefoon, e-mail, MMS, SMS, vanuit Nederland of het buitenland (ook vanuit landen die niet bij de Europese Unie horen), door Data Controller, moeder- of dochterondernemingen en/of vennootschappen waaraan door Data Controller wordt deelgenomen, of derden waarmee Data Controller contractuele verhoudingen heeft, verbonden met het verrichten van bovengenoemde activiteit.
 9. Verwerking van de gegevens die verzonden worden na het invullen van het formulier op het website

  Met betrekking tot verzoeken die door het invullen van formulieren op het website worden verzonden, moet de gebruiker zijn uitdrukkelijke toestemming geven en de verzamelde informatie zal op de volgende manieren worden verwerkt:
  1. Verzamelde persoonsgegevens: achternaam, e-mail, naam, telefoonnummer en verschillende soorten gegevens die nodig zijn voor het verlenen van de gevraagde dienst.
  2. De verzamelmethoden staan vermeld in punt 7 van deze verklaring
  3. De gegevens worden gebruikt voor doeleinden die strikt verband houden met het beheer van de dienst. Deze gegevens worden op geen enkele wijze aan derden verstrekt.

  “Krachtens art. 13 van de AVG 679/2016, de gecommuniceerde gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doeleinde de gevraagde dienst te bieden. Het is uitdrukkelijke verboden de gegevens te gebruiken voor andere doeleinden en/of ze te delen met of communiceren aan derdenin de EU of daarbuiten. Met betrekking tot de verwerking kan de klant zich beroepen op de rechten in artt. 15 t/m 22 van de AVG 679/2016 op elke communicatie.


 10. Nieuwsbrief en direct marketing

  Voor de inschrijving voor de nieuwsbrief worden de verzamelde gegevens verwerkt op de volgende manieren:

  1. De inschrijving is vrijwillig en onderworpen aan uitdrukkelijke toestemming door de gebruiker
  2. Bewaartermijn van de gegevens: Het abonnement en de bijbehorende verwerking worden als geldig beschouwd totdat de gebruiker zich uitschrijft of na 24 maanden na abonnement.

 11. Booking on-line

  Verwerking van de gegevens verzonden middels het invullen van het Booking on-line
  Voor wat betreft de middels het invullen van het Booking on-line verzonden aanvragen moet de gebruiker zijn uitdrukkelijke toestemming geven en de verzamelde gegeves worden verwerkt op de manieren uitgedrukt in het privacybeleid geleverd door het platform BOOKING EXPERT.

  Link onderaan het formulier voor gegevensverzameling.

  Newsbrief
  Voor inschrijving voor de nieuwsbrief via Booking on-line, vrijwillig en onderworpen aan uitdrukkelijke toestemming door de gebruiker, worden de verzamelde gegevens verwerkt op de manieren uitgedrukt in het Privacybeleid geleverd door het platform BOOKING EXPERT.

  Link onderaan het formulier voor gegevensverzameling.


 12. Uitgebreide verklaring over het gebruik van cookies

  Uitgebreide verklaring over het gebruik van cookies op grond van maatregel van de Toezichthouder op de Gegevensbescherming nr. 229/2014

  Om haar diensten zo efficiënt en eenvoudig mogelijk te maken, maakt deze site gebruik van cookies. Daarom wordt er bij een bezoek aan de site een minimum aan informatie op uw apparaat ingevoerd, zoals kleine tekstbestanden, "cookies" genaamd, die in de map van uw webbrowser worden opgeslagen. Er zijn verschillende soorten cookies, maar het belangrijkste doel van een cookie is om de site effectiever te laten werken en bepaalde functies mogelijk te maken. Cookies worden gebruikt om uw algemene navigatie te verbeteren.

  Als u wilt kunnen cookies ook van de harde schijf worden verwijderd. Het grootste deel van de browsers is automatisch ingesteld om het gebruik van cookies te accepteren maar het is ook mogelijk de instellingen te wijzigen om het gebruik ervan tegen te houden.

  Mocht u geen cookies van de site willen ontvangen, dan moet u uw browser zo instellen dat er een bericht verschijnt wanneer u een cookie ontvangt, op deze manier kunt u beslissen of u deze wilt accepteren of niet. Wij wijzen u er in ieder geval op dat als de cookies uitgeschakeld zijn in uw browser, u niet volledig gebruik kunt maken van alle functies van de site, zoals de automatische verbinding en andere gepersonaliseerde functies

  Soorten cookies

  Op basis van de gebruikskenmerken kunnen cookies zich onderscheiden in verschillende categorieën:

  • Technische cookies: Cookies van dit type zijn noodzakelijk voor de correcte werking van bepaalde delen van de site. De cookies van deze categorie bevatten zowel permanente cookies als sessiecookies. Bij afwezigheid van dergelijke cookies kan het zijn dat de site of enkele delen ervan niet correct werken. Daarom worden ze altijd gebruikt, onafhankelijk van de voorkeuren van de gebruiker. De cookies van deze categorie worden altijd verstuurd vanaf ons domein
  • Prestatiecookies: De cookies van dit type worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de site. De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt die informatie voor statistische analyses, om de site te verbeteren en het gebruik ervan te vereenvoudigen, maar ook om toe te zien op de correcte werking ervan. Dit type cookie verzamelt anonieme informatie over de activiteiten van de gebruikers op de site en hoe zij op de site en op de bezochte pagina's zijn gekomen. De cookies van deze categorie worden verzonden vanuit de site zelf of vanuit domeinen van derden.
  • Traceringscookies van derden: Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de website gebruiken, de trefwoorden die worden gebruikt om de website te bereiken, de bezochte websites en de herkomst van het verkeer waar bezoekers vandaan komen voor marketingcampagnes. De verwerkingsverantwoordelijke kan deze informatie gebruiken om rapporten op te stellen en de site te verbeteren. Cookies verzamelen anoniem informatie. Cookies van dit type worden verzonden vanuit de Site zelf of vanuit domeinen van derden.
  • Cookies voor de integratie van functies van derden: Dit soort cookies wordt gebruikt om functies van derden te integreren in de site (bijvoorbeeld modules voor reacties of pictogrammen van sociale netwerken waarmee bezoekers de inhoud van de site kunnen delen). Cookies uit deze categorie kunnen worden verzonden vanuit domeinen van partnersites of vanuit domeinen die hoe dan ook dezelfde functies van deze site bieden. De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht uw toestemming te vragen voor technische cookies, omdat deze strikt noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten. Voor andere soorten cookies kunt u zelf toestemming geven, in overeenstemming met de geldende regelgeving, door middel van specifieke configuraties van de browser en computerprogramma's of apparaten die voor u gemakkelijk en duidelijk te gebruiken zijn. De verwerkingsverantwoordelijke herinnert de gebruiker eraan dat het mogelijk is om de voorkeuren met betrekking tot cookies op elk moment te wijzigen. U kunt ook op elk gewenst moment de cookies van uw browser uitschakelen, maar daardoor kan het zijn dat u bepaalde delen van de site niet kunt gebruiken.
   Op basis van wat er in art. 122 van de Privacywet is vastgesteld, is in het geval het gebruik van cookies strikt noodzakelijk voor het gebruik van de gevraagde service, wij gebruiken deze technologie noodzakelijkerwijs voor de levering van de service. In de andere gevallen, mocht uw browser geconfigureerd zijn om cookies te accepteren, hebben wij het recht deze technologie met u te gebruiken.

   Enkele bijzondere gevallen

  • Google Analytics:De site kan componenten bevatten die worden verzonden door Google Analytics, een webverkeeranalyse-service van Google Inc. ("Google"). Dit zijn cookies van derden die gebruikt worden om anoniem informatie te verzamelen en te analyseren over hoe bezoekers de site gebruiken. Deze cookies worden gebruikt om niet-persoonlijke informatie op te slaan. Google Analytics beschermt de vertrouwelijkheid van uw gegevens. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de onderstaande link: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. De gebruiker kan op selectieve wijze de actie van Google Analytics uitschakelen door op zijn eigen browser de opt-out component van Google te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
  • Heat mapping en opname sessies: Heat mapping services worden gebruikt om te bepalen welke gebieden van een pagina het onderwerp zijn van cursorbewegingen of muisklikken om zo te detecteren welke van deze gebieden het meest interessant zijn. Deze diensten maken de monitoring en analyse van verkeersgegevens mogelijk en worden gebruikt om het gedrag van de gebruiker bij te houden. Sommige van deze diensten kunnen sessies opnemen en beschikbaar stellen voor latere bezichtiging.
  • Hotjar Heat Maps & Recordings (Hotjar Ltd.) Hotjar is een heat mapping en sessieopnamedienst van Hotjar Ltd. Hotjar respecteert de algemene "Do Not Track" headers. Dit betekent dat de browser het script kan instrueren om geen gebruikersgegevens te verzamelen. Deze instelling is beschikbaar in alle belangrijke browsers. Meer informatie over de opt-out van Hotjar vindt u hier. Verzamelde persoonlijke gegevens: Cookies, Gebruiksgegevens en verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst. Plaats van de verwerking: Malta – Privacy Policy Opt Out.

   Hoe cookies uit te schakelen middels browser

   Het merendeel van de internetbrowsers zijn in het begin ingesteld om automatisch cookies te accepteren. De gebruiker kan deze instellingen wijzigen om cookies te blokkeren of om te waarschuwen dat er cookies worden verstuurd naar het apparaat van deze zelfde gebruiker. Elke browser heeft andere procedures voor het beheer van de instellingen. Klik op een van de onderstaande links voor specifieke instructies: Microsoft Windows Explorer - Google Chrome - Mozilla Firefox - Apple Safari. Als de gebruiker geen van bovenstaande browsers gebruikt, kan hij/zij de instructiehandleiding raadplegen of het helpscherm van de browser om te weten te komen hoe de instellingen af te stellen of te wijzigen. In het geval van verschillende apparaten (bijvoorbeeld computer, smartphone, tablet, etc.) moet de gebruiker ervoor zorgen dat elke browser op elk apparaat op zijn eigen voorkeuren is ingesteld met betrekking tot cookies.

   Inschakelen en uitschakelen van de cookies

   Naast de mogelijkheid om de door de browser ter beschikking gestelde hulpmiddelen te gebruiken om individuele cookies in of uit te schakelen, informeren wij u dat de website www.youronlinechoices.com com een lijst bevat van de belangrijkste aanbieders die met de exploitanten van websites samenwerken om informatie te verzamelen en te gebruiken die nuttig is voor het gebruik van behavioural advertising. U kunt alle bedrijven uitschakelen of inschakelen of de voorkeuren afzonderlijk voor elk bedrijf aanpassen. Hiervoor kunt u gebruik maken van de tool op de pagina www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte. Meer nuttige informatie over cookies is te vinden op: www.allaboutcookies.org

 13. Aansluitingen op andere websites

  Onze Site bevat aansluitingen van het type deep link op andere websites die mogelijk wel of helemaal geen relatie met ons hebben. Data Controller heeft geen enkele controle of monitoring op dergelijke websites of op de inhoud ervan. Data Controller kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van dergelijke sites en voor de regels die zij toepassen, ook voor wat betreft uw privacy en de behandeling van uw persoonlijke gegevens tijdens de navigatie over hun pagina's. Wij vragen u op te letten wanneer u, via de links op onze site, op een van deze sites komt en hun beleid aangaande de privacy en gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen. Ons Privacybeleid is niet van toepassing op de websites van andere bedrijven. Onze site biedt links naar die sites uitsluitend om onze gebruikers bij hun zoektocht en navigatie van dienst te zijn en om de hypertekstuele aansluitingen op andere sites op het internet te vergemakkelijken. Dergelijke links vertegenwoordigen geen enkele aanbeveling, goedkeuring of promotie van een toegang door middel van de navigatie vanaf de Site en er wordt geen enkele garantie gegeven over de inhoud, de diensten of de producten die deze sites bieden of verkopen aan de internetgebruikers.
 14. Interactie met de sociale netwerken

  Met deze diensten kunt u interageren met sociale netwerken direct op de pagina's van onze site. Aangenomen wordt dat elke gebruiker van een sociaal netwerk al toestemming heeft gegeven voor zijn/haar eigen persoonlijke gegevens tijdens de registratie. Elke handeling die wordt uitgevoerd via sociale netwerken is vervolgens onderworpen aan de privacy-instellingen van de gebruiker voor elk sociaal netwerk.
 15. Rechten van de betrokkenen

  De betrokkenen (personen waarnaar de persoonlijke gegevens verwijzen) kunnen op elk moment de rechten van de Verordening uitoefenen. De uitoefening van de rechten van de belanghebbenden kan worden aangevraagd door middel van de in punt 1 "Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens" van deze mededeling genoemde contactpersonen. In het bijzonder kunnen deze personen rechtmatig beroep doen op de rechten van art. 15 tot art. 23 en meer specifiek:

  1. het verwijderen van alle gegevens.
  2. De rectificatie/wijziging.
  3. De beperking.
  4. De overdraagbaarheid.
  5. Het recht van bezwaar tegen het geautomatiseerde besluitvormingsproces (profilering).

  Indien nodig kunt u ook een klacht indienen bij uw plaatselijke Toezichthouder op de gegevensbescherming. Hier vindt u de contactgegevens van de Toezichthoudersop de gegevensbescherming werkzaam in de EER.

developed by Genial srl